Hoe werkt de vereniging?

 

De Schelp is een vereniging. We huren als vereniging een stuk strand van de gemeente; we onderverhuren het aan onszelf, de leden. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden.

Vroeger verhuurde de gemeente rechtstreeks aan de bewoners afzonderlijk, sinds 2008 aan de vereniging.

Als vereniging moeten we voldoen aan eisen van de gemeente, de verhuurder. Daarover vind je hier meer .

Verder moeten we onze eigen boontjes doppen: huur innen, de onderverhuur beheren, het leven op het strand veilig houden, activiteiten organiseren, contacten houden met de gemeente en de andere strandverenigingen, enzovoorts.

Daarbij is het belangrijk te weten dat we geen bedrijf zijn: we hebben geen winstdoelstelling, we hebben geen beroepskrachten. De leden maken de vereniging.

In de statuten vind je het doel van de vereniging, de bepalingen over het lidmaatschap (rechten en plichten), en de belangrijkste regels voor de organisatie (de ALV, het bestuur, de commissies, enzovoorts).

 

Hoe zijn we georganiseerd?

Schermafbeelding 2013-08-23 om 15.38.33

 

De ALV.

In een vereniging zijn de leden de baas. Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. De ALV neemt alle belangrijke besluiten: wie gaat er in het bestuur, wat is de begroting, welke regels hanteren we onder elkaar?

De ALV vergadert ieder voorjaar en soms in het najaar. Dan worden nieuwe voorstellen besproken en vastgesteld.

De belangrijkste afspraken over hoe de vereniging werkt (ALV, bestuur, wie mag voorstellen doen, hoe stemmen we) vind je in het Huishoudelijk Reglement 2012

Het bestuur.

De ALV bepaalt het beleid. Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken, de organisatie van het werk, en de uitvoering van alle taken.

Het bestuur doet onder andere het volgende:

– contacten onderhouden met andere partijen, zoals de gemeente, de transporteur, de strandbeheerder, de verzekeringsmaatschappij, de andere strandverenigingen
– planning van allerlei activiteiten: zorgen dat er voldoende mensen meewerken (plaatsing huisjes op het strand, kantine-activiteiten, toezicht op de veiligheid
– voorstellen doen aan de ALV voor nieuwe regels en/of activiteiten
– allerlei minder belangrijke besluiten
– communicatie met leden over allerlei zaken: verzekeringen, wachtlijsten, veiligheidszaken, enzovoorts.
– toezicht houden op zaken die we als vereniging belangrijk vinden, zoals de veiligheidsregels en het tegengaan van commerciele onderverhuur.

Schermafbeelding 2013-08-23 om 17.24.47

 

De commissies.

Een deel van het werk wordt gedaan door commissies of coördinatoren. We hebben op dit moment:

De activiteitencoördinator.
Deze organiseert activiteiten in het zomerseizoen. Deze enthousiaste groep bedenkt elk jaar een activiteitenprogramma, voert het uit en regelt de bezetting van de kantine. Het programma van dit jaar vind je hier.

De technische commissie
Deze houdt vooral toezicht op de veiligheidsaspecten. Er wordt dus af en toe gecontroleerd op de veilige opstelling van van gasflessen, trappen, de opstelling van je huisje. Ook bekijken ze of brandweer en ambulance hier hun werk zouden kunnen doen (dus: ruimte in de tussenpaden, helder aangegeven waar gasflessen staan), dat soort zaken.

De Klachtencommissie.
Deze is in oprichting.

 

Het Huishoudelijk Reglement is een uitwerking van de statuten, en regelt de gang van zaken rond ALV’s, bestuur, vergaderingen en commissies.

 Leden.

Wie een strandhuisje op het strand wil hebben, moet lid zijn van de vereniging. Daarna zijn mensen vaak jarenlang lid, en veel huisjes worden overgedragen op de volgende generatie.

Om die reden is er een uitgebreide omschrijving van wat een hoofdlid is, hoe mede-eigenaarschap moet worden geregeld, en hoe je bij echtscheiding, of bij overdracht aan een jongere generatie, omgaat met het eigendom en wat dat betekent voor je plek op het strand of op de wachtlijst.

In het Huishoudelijk Reglement vind je een aantal belangrijke bepalingen over lidmaatschap, contributie, eigenaarschap en overdracht.