Onderverhuur

 

De basisregel is, dat je maximaal 30 dagen per seizoen je huisje mag verhuren. Dat heeft verschillende achtergronden:

1. de gemeente wil het niet, want commerciële verhuur heeft grotere risico’s en vereist een ander vergunningensysteem

2. inderdaad, onderhuurders zijn vaak minder goed op de hoogte van gevaren

3. het is niet erg leuk voor je buren wanneer er steeds weer andere mensen in je huisje zitten

4. we zijn geen vereniging met leden die een commercieel doel hebben, maar met leden die hier komen recreëren.

De basisregels op een rijtje.

– je mag maximaal 30 dagen je huisje verhuren, (maar familie in de eerste graad, dus ouders en kinderen, vallen hier niet onder)

– je moet dat minimaal een week tevoren melden (dat kan via het Formulier AANMELDING VERHUUR). Je kunt het ook downloaden.

– je moet je onderhuurders goed op de hoogte brengen van wat ze wel en niet mogen. Dat betekent in elk geval dat je ze de Bestuursbrief tbv huurder gebruiker (download ‘m hier) moet uitreiken. Zie ook de tip hieronder.

Tip
Klazien en Guido schreven een handig boekje voor hun gebruikers en onderhuurders. Zie hier een voorbeeld van dat gastenboekje. Je kunt het hier downloaden als Word document, aanpassen aan je eigen gegevens, en aan je onderhuurders uitreiken.

In elk geval belangrijk:
– een onderhuurder mag geen huisdieren meenemen.

 

Deugnieten

Onderverhuur is een lastig gebied. De meeste bewoners houden zich gewoon aan de regels, maar een enkeling probeert toch, door truukjes of eigen interpretaties, zijn huisje meer weken te verhuren en er geld aan te verdienen.

Nogmaals: wie commercieel onderverhuurt brengt de vergunning van ons allemaal in gevaar. Daarom treden we er als vereniging streng tegen op.

Wat zijn de regels?.

Als je je huisje wilt verhuren of in gebruik geven aan iemand anders gelden de volgende regels.

Uit de bijlage bij je onderhuurovereenkomst.

11. Verhuur van het strandhuisje
11.1 Het is onderhuurder toegestaan om gedurende het strandseizoen zijn strandhuisje aan meerderjarige derden te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen voor ten hoogste 30 dagen, mits dit tenminste één week van te voren bij de Vereniging is gemeld.
11.2 De in lid 1 genoemde termijn van 30 dagen is niet van toepassing als het strandhuisje door de eigenaar wordt verhuurd of in gebruik wordt gegeven aan een meerderjarige bloed-/ of aanverwant in de eerste lijn.1)
11.3 De Onderhuurder dient de huurder/gebruiker er op te wijzen dat huisdieren niet zijn toegestaan.
11.4 De Onderhuurder zal de Huurvoorwaarden aan de huurder/gebruiker opleggen.
11.5 Bij in gebreke zijn of blijven van het in lid 11.1 gestelde en/of overschrijding van de in lid 11.1 genoemde periode is de Vereniging gerechtigd zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder tussenkomst van de rechter de Onderhuurovereenkomst per direct op te zeggen. De Onderhuurder heeft geen aanspraken op een nieuwe Onderhuurovereenkomst.
 
OOK VOOR DEZE PAGINA GELDT: ALS JE DE TEKST VAN DE WEBSITE ANDERS KUNT OPVATTEN DAN DE REGELS DIE WE IN DE VERENIGING HEBBEN AFGESPROKEN (IN STATUTEN, REGLEMENTEN, ONDERHUUROVEREENKOMST, ETC) DAN GELDEN DE REGELS